Medezeggenschapsraad

Wanneer je als ouder invloed wilt uitoefenen op het beleid van de school, kun je lid worden van de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden. De MR leden worden voor een periode van 3 jaar gekozen. Iedere ouder mag zich verkiesbaar stellen, zolang haar/zijn kind is ingeschreven op school.

Op diverse gebieden heeft de school instemming of advies nodig van de MR. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer onderwijskundige doelstellingen. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming van de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Andere voorbeelden waarbij er sprake is van instemmingsrecht van de MR zijn een fusie met een andere instelling, vaststelling of wijziging van het schoolplan en/of zorgplan. Daarnaast heeft de MR Adviesrecht in zaken als bijvoorbeeld nieuwbouw van de school, de organisatie van school en vakantieregeling. De MR toetst op deze manier voortdurend het beleid van de school en het bestuur.

Op het moment dat je als ouder vragen hebt over onderwijsinhoudelijke of beleidsmatige zaken van de school, is het mogelijk om dit via de oudergeleding van de MR onder de aandacht brengen. Dit kan door een mail te sturen naar mr.dionysius@innovo.nl of een van de MR leden aan te spreken.

Leden van de MR

namens de ouders:

· Tim Jongen (voorzitter)

· Vera Pak-Habets

· Mike Keularts

​​
 

namens het team:

· Juffrouw Ingeborg

· Juffrouw Kim

· Juffrouw Susan 

 

De meest recente notulen van de bijeenkomsten van de Medezeggenschapsraad opent u via onderstaande links: 


Reglement MR St. Dionysius


Statuut MR St. Dionysius

jaarverslag MR 2022-2023.pdf


20230118 notulen mr.docx

20230315 notulen mr.docx

20230524 notulen mr (1).pdf

Notulen MR vergadering 20231114.pdf