St. Dionysius

Medezeggenschapsraad

Een andere mogelijkheid waarmee ouders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school, is door lid te worden van de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit zesleden: drie ouders en drie leerkrachten. De oudergeleding wordt om de twee jaar voor een periode van vier jaar gekozen door de ouders. Op diverse zaken heeft de school of het schoolbestuur (INNOVO) advies of instemming nodig van de MR. Adviesrecht heeft de MR in zaken als nieuwbouw van de school, de organisatie van de school en vakantieregeling. Instemmingsrecht heeft de MR in zaken als fusie van de school met een andere instelling, vaststelling of wijziging van het schoolplan/schooljaarplan en vaststelling of wijziging van het zorgplan. De MR toetst voortdurend dit beleid.
 
Leden van de MR
namens de ouders:
  • Dhr.   Patrick
  • Mevr. Lynn
namens het team:
  • Juffrouw Danielle
  • Juffrouw Kim
  • Juffrouw Susan B.

De meest recente notulen van de bijeenkomsten van de Medezeggenschapsraad opent u via onderstaande links:


MRjaarverslag2018-2019.pdf

MRjaarplanning2019-2020.pdf

MR20190918-notulen.pdf

20191113-notulen.pdf


Reglement MR St. Dionysius

Statuut MR St. Dionysius

2020 01 15 Notulen


Naast de medezeggenschapsraad op schoolniveau is er ook nog een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor alle INNOVO-scholen). Uitgebreide informatie hierover treft u aan via de website van INNOVO.