St. Dionysius

Visie en missie

Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en dat ze zich thuis voelen op school. We creëren een omgeving, waarin wij als leerkrachten de kinderen helpen en uitdagen het beste uit zichzelf naar boven te halen.
 
Plezier in leren door optimaal presteren.

Onze visie
We zien onze visie als het fundament van onze school. Ze geeft vorm en richting aan de toekomst van de organisatie en ze helpt ons om deze toekomst waar te maken. Met behulp van de visie streven we naar gezamenlijke doelen, vanuit een collectieve ambitie. Bij het formuleren van deze doelen (kleine, haalbare stappen) laten we ons voortdurend inspireren door de visie.
De visie vormt steeds het uitgangspunt voor het maken van beleidskeuzes en geeft de kaders aan, waarbinnen eigen initiatief van leerkrachten mogelijk is.
 
Kinderen worden door ons begeleid bij het zelf ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes, zodat zij op een goede manier kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs, kunnen uitgroeien tot evenwichtige en autonome mensen, die in relatie met anderen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Wij geloven in duidelijkheid, rust, structuur en een prettige werksfeer. Wij hebben hoge, reële verwachtingen van onze leerlingen waarover we eerlijk met alle betrokkenen communiceren. Wij vinden het belangrijk om goed aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van elk kind. Wij spreken elkaar aan op gedrag en respecteren verschillen tussen kinderen en collega's.
Visie op leren
Wij zien en horen iedere leerling. Vanuit een positieve benadering maken we leerlingen bewust van hun eigen leerproces. We maken groepsresultaten zichtbaar in de klas (datamuur). Leerlingen bespreken de resultaten met elkaar. Wij bieden gedifferentieerd onderwijs en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Leerlingen van onze school hebben goede sociale vaardigheden en kunnen zich goed presenteren. Wij besteden veel aandacht aan de sociaal emotionele groei.
 
Visie op veiligheid
Om de zowel de fysieke als sociale veiligheid te regisseren hanteren we o.a. een pestprotocol.
Wij tolereren geen pestgedrag, cyberpesten, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze school. Om een veilig klimaat te waarborgen hebben we één contactpersonen en is er een klachtenregeling (Zie hoofdstuk klachtenregeling in deze gids)
 
Visie op identiteit
Onze school is een katholieke basisschool. Onze katholieke identiteit komt niet alleen tot uiting tijdens het godsdienstonderwijs en de katholieke vieringen op de school maar meer nog in de levensbeschouwelijke opvattingen, waarden en normen van de teamleden, de mentaliteit en de sfeer op school. We gebruiken de methode "trefwoord" op onze school.
 
Visie op 21 century skills
We bereiden leerlingen optimaal voor op de uitdagingen van de moderne tijd door hen 21e century skills aan te leren. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat door de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen kennis en het met elkaar communiceren een steeds centralere speelt in onze samenleving. Op onze school besteden wij aandacht aan de 21st century skills. Vaardigheden als communiceren, samenwerken, creatief denken, kritisch denken, probleemoplossend denken en handelen, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.
 
Visie op samenwerken
Het realiseren van goed onderwijs kan in onze visie alleen in teamverband. Onderlinge samenwerking vinden we in onze school dan ook wezenlijk. We vinden het erg belangrijk, dat alle mensen binnen de school mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Groei en ontwikkeling zijn hierbij kernbegrippen. We streven naar een professionele cultuur. Samenwerking vormt niet alleen voor de schoolcultuur een belangrijk uitgangspunt, maar tevens voor het onderwijs in de klas. Kinderen leren samenwerken, met elkaar communiceren, rekening houden met elkaars sterke en zwakke punten, wederzijds respect voor elkaar. Daartoe is het voortdurend werken aan sociale vaardigheden eveneens van belang.