St. Dionysius
Missie
Plezier in leren door optimaal presteren.


Visie

Op onze school staan Eigenaarschap, Taal en Rekenen hoog op de agenda. Onze leerlingen vergroten op die manier hun kennis en sociaal emotionele vaardigheden. Waardoor zij zich later kunnen ontwikkelen tot kritische burgers.
Veiligheid is de basis van alle leren.
Wij staan voor een veilige schoolomgeving. Wij creëren een omgeving waarin leerlingen met plezier naar school kunnen gaan en zich thuis kunnen voelen op school. Dit doen wij door duidelijke regels, consequent zijn en voorspelbaarheid in ons gedrag. Zo zorgen wij voor rust in de school. De positieve aanpak van SWPBS (SchoolWide Positive Behaviour Support) helpt ons hier bij. Bij de intake op school wordt deze aanpak aan ouders uitgelegd.
We creëren een omgeving, waarin wij als leraren de leerlingen helpen en uitdagen het beste uit zichzelf naar boven te halen.
Leerlingen worden door ons begeleid bij het zelf ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes, zodat zij op een goede manier kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs, kunnen uitgroeien tot evenwichtige en autonome mensen, die in relatie met anderen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Wij geloven in duidelijkheid,  structuur en een prettige werksfeer. Wij hebben hoge, reële verwachtingen van onze leerlingen waarover we eerlijk met alle betrokkenen communiceren. Wij vinden het belangrijk om goed aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van elk leerling. Wij spreken elkaar aan op gedrag en respecteren verschillen tussen leerlingen en tussen collega's.

 

Onze Kernwaarden zijn:

Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Respect en Plezier

Veiligheid
Veiligheid voor leerlingen en medewerkers
Een veilige omgeving waarin leerlingen en onderwijspersoneel zich geborgen voelen, vormt voorwaarde voor een prettige sfeer. Dan ontstaat er ruimte om jezelf te durven en kunnen zijn. Dan stel je je open voor nieuwe ervaringen en uitdagingen en ga je het avontuur aan dat ontwikkelen heet.
In een veilige omgeving die een (basis)school hoort te zijn, worden incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal en agressie voorkomen. Er wordt gewerkt vanuit een preventieve houding waarmee systematisch aandacht is voor veiligheid,  vanuit SWPBS, het programma Leefstijl en Kijk.  Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag.
Deze veilige omgeving maken we samen met de ouders, onze educatieve partners. Samen zijn we alert op signalen die de veiligheid in gevaar brengen. Structuur draagt bij aan veiligheid. Regels, afspraken en routines zorgen voor structuur. SWPBS staat aan de basis van veiligheid op onze school.
Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij het onderwijsproces.
Verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander is erg belangrijk op onze school. We hebben vertrouwen in iedere leerling en stralen dit door onze aanpak ook uit. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het leerproces en het leerproduct en leggen verantwoording af aan zichzelf, de klasgenoten en aan de leerkracht.
Wij leren onze leerlingen hoe ze zelfstandig kunnen leren. In elke klas neemt de dagplanning en de datamuur een centrale plaats in.

Respect
Respectvolle omgang vergroot het gevoel van sociale veiligheid. Onder respect verstaan wij een gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens. Dit laat je zien in je omgang met anderen, materialen van school, medewerkers en ouders.

Plezier
Een kind is van nature nieuwsgierig.  Het wil leren. Dat gebeurt bij jonge kinderen vooral door te spelen. Tijdens het spel leert het letterlijk spelenderwijs. Naarmate het kind ouder wordt, gebeurt het leren steeds doelbewuster. Het vieren van successen is hiervan een onderdeel maar ook een positieve benadering vanuit bijvoorbeeld SWPBS.
Onderwijs is geen "ding van school". Samen met de ouders doen we wat goed is voor het kind. Dat vereist wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en de juiste communicatie. Hierbij is het uitspreken van wederzijdse verwachtingen een basis, ieder vanuit zijn eigen rol als ouder of als professional.
We willen een betrouwbare partner zijn die vanuit een positieve kijk op de wereld samen met de ouders kinderen voorbereidt op een snel veranderende wereld.